Over Stop Windplan Isselt

De Stichting Stop Windplan Isselt is voortgekomen uit het gelijknamige platform en heeft als hoofddoel het voorkomen van windplan Isselt in Amersfoort. Inmiddels hebben zich meer dan 1100 deelnemers en belanghebbenden aangesloten. De stichting werkt met louter vrijwilligers en is voor de financiering van haar activiteiten en procedures afhankelijk van bijdragen van deelnemers.

Doelstellingen

De statutaire doelstellingen van de stichting luiden als volgt:

a. het voorkomen van de plaatsing van windturbines op of nabij het industrieterrein De Isselt te Amersfoort, plaatselijk bekend onder de projectnaam ‘wind op Isselt’;

b. het voorkomen van de plaatsing van windturbines in bredere zin, in casu in- en rond het woon-, natuur- en recreatiegebied dat wordt begrensd door de A1 en de rode contouren van Amersfoort, Baarn en Soest, ook wel bekend als de Zuidelijke Eemvallei of het Amersfoortse buitengebied-west;

c. het ondersteunen en vertegenwoordigen van belanghebbenden en betrokkenen (waaronder ten minste doch niet uitsluitend de deelnemers als bedoeld in artikel 8) bij plannen en/of besluiten en/of feitelijk handelen en/of nalaten van overheden en/of initiatiefnemers voor windturbines als hiervoor onder a. en b. bedoeld, waaronder begrepen maar niet beperkt tot onroerend goed eigenaren, woningbezitters, huurders, ondernemers en werknemers, wiens materiële en/of immateriële belangen worden geschaad of dreigen te worden geschaad ten gevolge van het voornemen tot realisatie, de voorbereidende activiteiten, de eventuele bouw en eventuele exploitatie van windturbines als hiervoor onder a. en b. bedoeld;

d. het voorkomen dan wel beperken van de nadelige effecten van de plannen en/of besluiten en/of feitelijk handelen en/of nalaten van overheden en/of initiatiefnemers met het oog op of verband houdende met de plaatsing en/of exploitatie van windturbines als hiervoor onder a. en b. bedoeld, inclusief het effecturen van schadeverhaal in geval van nadelige effecten, dit alles in de ruimste zin des woords.

De volledige statuten van de stichting kunt u hier raadplegen.

Deelnemersbijdrage

De stichting maakt kosten voor o.a. de flyeracties en de website, juridische ondersteuning, het voeren van procedures en het laten uitvoeren van contra-expertise. Het is op dit moment nog niet te zeggen hoe hoog deze kosten zullen oplopen en hoe lang de procedures zullen duren. Wij houden rekening met een termijn van enkele jaren en meerdere tienduizenden Euro’s aan proceskosten. Via een deelnemersbijdrage kunt u helpen deze kosten te dekken en daarbij als belanghebbende profiteren van de activiteiten die de stichting ook namens u initieert.

U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer:

NL 66 ABNA 0133 8383 23
t.n.v. Stichting Stop Windplan Isselt
o.v.v. ‘deelnemersbijdrage’ + uw naam, postcode en huisnummer

De hoogte van de bijdrage is door uzelf te bepalen. Elk bedrag is van harte welkom en u kunt erop vertrouwen dat deelnemersbijdragen uitsluitend worden besteed aan het realiseren van de doelstellingen van de stichting.

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit Bart Oskam (voorzitter), Erik Fisscher (secretaris) en Piero Witmer (penningmeester). Zij werken net als alle andere actieve leden volledig vrijwillig en onbezoldigd en stellen zich hierbij aan u voor:

Bart Oskam, voorzitter

“Ik ben een groot voorstander van verduurzaming en een groot tegenstander van Windplan Isselt. Ik vind het schandalig hoe het Amersfoortse college de controverse en de grote risico’s rond dit onverantwoorde plan al jaren negeert en in plaats daarvan haar bestuursmacht gebruikt om wet- en regelgeving naar haar hand te zetten. Alles met het doel om deze schadelijke, onnodige en onevenredige ingreep in de directe leefomgeving van zo veel Amersfoorters – een onvervalst prestigeproject – erdoor te drukken.

Als wij niets doen dendert die trein gewoon door en zitten ruim 17.000 Amersfoorters straks decennialang met de ellende. Dat wil ik koste wat kost voorkomen.”

bart.oskam@stop-windplan-isselt.nu

Erik Fisscher, secretaris

“Sinds 2017 genieten we met ons gezin van de rust, de ruimte en het uitzicht in Hoogland-West. Dit gunnen wij ook de gasten van onze B&B/Vergaderruimte De Blije Boomgaard. Ik maak mij grote zorgen om de effecten van 2 mega windturbines op onze gezondheid en de flora en fauna van Hoogland-West.

Daarom verzet ik mij al enige jaren tegen de komst van de windturbines op industrieterrein De Isselt. En om die reden heb ik mijzelf ook beschikbaar gesteld als secretaris van de stichting ‘Stop Windplan Isselt’.

De windturbines mogen er absoluut niet komen!”

erik.fisscher@stop-windplan-isselt.nu

Piero Witmer, penningmeester

“In 2015 ben ik met mijn gezin in het buitengebied van Hoogland gaan wonen vanwege de mooie omgeving, de rust en de korte afstand tot de stad Amersfoort. Door de plannen van Wind op Isselt voel ik mij genoodzaakt op te komen voor omwonenden die in meer en mindere mate overlast gaan krijgen van de windturbines.

Ervaringen uit de omgeving van diverse windturbineparken in Nederland laten zien dat er ernstige hinder kan optreden met risico’s voor de volksgezondheid. Over de gezondheidsrisico’s zijn experts het (nog) niet eens en juist door die onzekerheid ben ik tegen de komst van twee enorme windturbines. ‘Bij twijfel niet inhalen’ is mijn uitgangspunt.”

piero.witmer@stop-windplan-isselt.nu

Juridische ondersteuning

De stichting wordt juridisch bijgestaan door het gerenommeerde bureau Bosselaar Strengers Legal Partners, in de persoon van advocaat/partner Gerben Bosma. Gerben is onder meer gespecialiseerd in omgevingsrecht, bouwrecht en aanbestedingsrecht en heeft veel ervaring met dossiers op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu. Gerben ondersteunt de stichting onder meer bij de aansprakelijkheidsstelling van het bevoegd gezag (en/of de eventuele ontwikkelaar van het plan), en zal t.z.t. namens de stichting optreden in bestuursrechtelijke procedures, mocht windplan Isselt tegen die tijd nog niet definitief van tafel zijn.