Daling woningwaarde van 8000 woningen in Hoogland (west), De Isselt, Soesterkwartier en Soest: 
200 MILJOEN EURO

17.000 gedupeerde omwonenden

Onevenredige aantasting van natuur en recreatie

Windplan Isselt voorziet in twee kolossale windturbines van minimaal 210 meter hoog, pal aan de rand van de Eem, de Eempolder, Coelhorst, Hoogland (west), Schothorst, het Soesterkwartier, De Isselt en de Soester polder.

Als dit plan wordt gerealiseerd heeft dat grote gevolgen voor omwonenden en de omliggende natuur. Denk hierbij onder meer aan gezondheidsrisico’s en verlies van woongenot ten gevolge van geluidsoverlast van de zoevende wieken, laagfrequent geluid en slagschaduw, daling van de woningwaarde, verkwanseling van het prachtige open landschap in dit fijne recreatiegebied en de bedreiging voor zeldzame weidevogels en vleermuizen.

De Stichting Stop Windplan Isselt, voortgekomen uit een samenwerkingsverband van lokale belangenverenigingen en bewonersgroepen, wil voorkomen dat dit plan wordt gerealiseerd. Inmiddels hebben zich al meer dan 1100 omwonenden aangesloten bij onze stichting!

Initiatiefnemers

Gezonde Energie Amersfoort

(bewonersgroep Hoogland-West)

Bewonersgroep Hoogland
Bewonersgroep Soester Polder
Bewonersgroep De Isselt

Stop Windplan Isselt

Stop Windplan Isselt wil voorkomen dat dit plan wordt gerealiseerd. Wij zijn van mening dat deze ingrijpende aantasting van de leefomgeving onevenredig en onnodig is.

Onevenredig omdat de grote negatieve gevolgen die deze enorme turbines hebben voor de kwaliteit van de leefomgeving en het welzijn van Amersfoortse burgers, niet opwegen tegen de marginale hoeveelheid groene energie die er in dit windluwe gebied mee kan worden opgewekt.

Onnodig omdat de technologie voor het opwekken en opslaan van energie met grote sprongen vooruit gaat. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om met innovatief zonnefolie op daken van grote bedrijfspanden op De Isselt, gecombineerd met hoogwaardige batterijen, een hogere opbrengst aan groene stroom te realiseren dan met Windplan Isselt.

Kortom: de energietransitie is wel degelijk mogelijk zonder onevenredige aantasting van de leefomgeving en mét behoud van welzijn van burgers en natuur.

Invloedscirkels en daling woningwaarde

Op de bijgaande foto zijn cirkels ingetekend met een straal van 10x de tiphoogte van de beoogde windturbines. Binnen deze cirkels zal de gemiddelde woningwaarde dalen tussen de 4% en de 10% (TNO, 2022, P10374). Hoe dichter bij de turbines, hoe groter de prijsdaling. De omwonenden binnen deze cirkels zijn ook ‘belanghebbenden’. Dat betekent dat zij zienswijzen, bezwaren en beroepen mogen indienen tegen deze plannen. De stichting Stop Windplan Isselt wil omwonenden daarin ondersteunen en verenigen.

Vertegenwoordigen belangen omwonenden

Stop Windplan Isselt wil gedupeerde omwonenden ondersteunen in de strijd tegen deze windturbines. We doen dit door de lokale politici en het Amersfoortse college van B&W te laten inzien dat deze turbines op de beoogde locatie niet gerealiseerd kunnen en mogen worden, en door belanghebbenden te ondersteunen bij het voeren van bezwaarprocedures en aansprakelijkheidsstellingen.

Onvolledig en misleidend onderzoek naar de effecten

Eind december 2022 hebben B&W van Amersfoort de resultaten gepresenteerd van het MER-onderzoek (Milieu-Effect Rapportage) naar de windturbines op De Isselt. In deze onderzoeken zijn onder meer de gevolgen voor geluidsoverlast, slagschaduw, landschap en natuur in kaart gebracht.

Dit MER-onderzoek is in onze ogen niet goed uitgevoerd, onvolledig en misleidend.

Deze en andere fundamentele omissies brengen wij consequent onder de aandacht bij de Amersfoortse gemeenteraad en het college van B&W. Het zijn ook belangrijke aanknopingspunten voor bezwaarprocedures.

  • In dit rapport zijn verouderde, gemiddelde geluidsnormen gehanteerd. De nieuwe normen zullen naar verwachting veel strenger zijn, waardoor het aantal woningen met ontoelaatbare geluidsoverlast zal toenemen.
  • Voor de impact van slagschaduw zijn KNMI-gegevens van 1969 tot 1993 gebruikt, terwijl actuele gegevens uitwijzen dat de zon nu veel vaker schijnt, en er dus meer slagschaduw te verwachten is in Hoogland, Hoogland-West en Schothorst.
  • De gezondheidsconsequenties van laagfrequent geluid zijn niet meegenomen, terwijl dit een van de belangrijkste oorzaken is van gezondheidsproblemen bij omwonenden van windturbines.
  • Het woonwagenkamp op De Isselt is volledig over het hoofd gezien in het onderzoek.
  • Er is een ondeugdelijke natuurtoets uitgevoerd, terwijl zeldzame weidevogels zoals de grutto en de tureluur en bedreigde vleermuissoorten nabij hun broedgebied hebben.
  • De veiligheidsrisico’s, zoals van afbrekende onderdelen in de rioolwaterzuivering, en losgeslagen brokken ijs op het fietspad langs de Eem zijn slechts zeer summier en subjectief in kaart gebracht.
  • De invloed van twee torenhoge malende kolossen op het unieke polderlandschap en het populaire recreatiegebied in het buitengebied-west is nauwelijks meegewogen in het rapport

Schade voor minimaal 8000 huishoudens loopt tot in de HONDERDEN miljoenen

Daling woningwaarde

Als omwonende zult u financiële schade lijden in verband met de waardedaling van uw woning, veroorzaakt door de nabijheid van de 210m hoge windturbines.

Wij hebben berekend dat minimaal 8000 huishoudens in Hoogland (west), Soesterkwartier, Schothorst, De Isselt, Birkhoven en Soest schade zullen ondervinden als Windplan Isselt wordt gerealiseerd, omdat de woningwaarde van deze huishoudens met 4% tot 10% zal dalen. Dit telt op tot een collectieve schadepost van ruim EUR 200.000.000,- 

Vanuit de stichting Stop Windplan Isselt willen wij de gemeente Amersfoort op voorhand aansprakelijk stellen voor de materiële en immateriële schade die ontstaat, als deze plannen doorgang vinden. Dit willen we namens zo veel mogelijk potentieel gedupeerden doen. Als u zich inschrijft op onze site, krijgt u de gelegenheid om mee te doen met deze collectieve aansprakelijkheidsstelling. Al meer dan 1100 omwonenden gingen u voor!

Verduurzaming van de energievoorziening is mogelijk zónder de onevenredige aantasting van de leefomgeving door kolossale windturbines. Zo kan bijvoorbeeld via grootschalige toepassing van zonnefolie op industrieterrein De Isselt voldoende duurzame energie worden opgewekt voor 10.000 Amersfoortse huishoudens.

Verkennen van alternatieven voor duurzame energie

Stop Windplan Isselt heeft ook alternatieve manieren voor het opwekken van duurzame energie verkend, zónder onevenredige aantasting van de leefomgeving en mét behoud van welzijn van burgers en natuur.

De technologie voor opwekking en opslag van duurzame energie staat niet stil en komt de komende jaren in een stroomversnelling. Áls de windturbines er al zouden komen, dan zullen zij niet voor 2028 operationeel zijn. Dat betekent dat we in de verkenning van alternatieven niet moeten kijken naar de technologie van vandaag, maar naar de technologie van morgen.

Zo zal zonnefolie (in aanvulling op zonnepanelen) de toepassing van opwekking via zonne-energie op nog veel grotere schaal mogelijk maken dan nu al het geval is, tegen lagere kosten. Batterij-technologie zal het mogelijk maken om veel grotere hoeveelheden energie voor veel langere tijd op te slaan. Daarmee wordt ook het energienet ontlast.

Het argument dat we ook windenergie op land nodig hebben, voor de momenten dat de zon niet schijnt, wordt met het voortschrijden van de tijd dus steeds minder relevant. Dit is het argument dat nu o.a. door de provincie Utrecht en de gemeente Amersfoort wordt gebruikt. Voeg daarbij dat Amersfoort in een van de meest windluwe gebieden van Nederland ligt en het wordt duidelijk dat het grootschalig gebruik van zonne-energie op daken een veel betere manier is om duurzame energie op land op te wekken dan via massale windturbines.

Zo heeft een aantal buurtbewoners uit Hoogland-West onder de noemer ‘Gezonde Energie Amersfoort’ een plan gemaakt voor de ‘Solar Energy Farm Amersfoort’ (SEFA). Dit plan voorziet in grootschalige toepassing van zonnefolie op de grote daken van industrieterrein De Isselt, in combinatie met hoogwaardige opslag. Met dit plan kunnen ca. 10.000 Amersfoortse huishoudens van duurzame energie worden voorzien.

Kortom: de energietransitie is wel degelijk mogelijk zonder onevenredige aantasting van de leefomgeving en mét behoud van welzijn van burgers en natuur.